top of page

Afspraak / verhindering
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch (0294-206510) of via de mail (vera@dietistinabcoude.nl) contact opnemen.Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd of wilt deze annuleren, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via e-mail te annuleren.

Bij niet tijdige annulering is Diëtistenpraktijk Vera de Visser genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekering vergoed.

Diëtistenpraktijk Vera de Visser draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van uw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van uw diëtist. Diëtistenpraktijk Vera de Visser behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Betaling
De facturering en debiteurenadministratie geschieden rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo.

Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. U betaalt in dat geval het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur met vermelding van het factuurnummer.

Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen het gestelde termijn behoudt Diëtistenpraktijk Vera de Visser zich het recht om wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer u in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht. Diëtistenpraktijk Vera de Visser behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer u in gebreke blijft.

Materiaal
Het is niet toegestaan om het materiaal van Diëtistenpraktijk Vera de Visser te kopiëren en/of aan derden te verstrekken, behoudens expliciete en schriftelijke toestemming van Diëtistenpraktijk Vera de Visser .

Huisbezoek
Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk van Diëtistenpraktijk Vera de Visser te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen.

Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Diëtistenpraktijk Vera de Visser handelt conform deze wet. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van uw behandeling.

Klachten

Diëtistenpraktijk Vera de Visser streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht u desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over uw behandeling dan wordt u verzocht om contact op te nemen met Diëtistenpraktijk Vera de Visser. Uw klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen met u wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Diëtistenpraktijk Vera de Visser niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op deze website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistenpraktijk Vera de Visser.

Adviezen gegeven door Diëtistenpraktijk Vera de Visser worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Diëtistenpraktijk Vera de Visser geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.

bottom of page